Politika privatnosti

(u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podatak o ličnosti (GDPR) i ZZPOL)

Sajta zrenjaninjezedan.com, prikuplja podatke koje nam dostavljate kroz kontakt formu a to su: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa, grad i tekst vaše poruke.

Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste vođenje interne evidencije u cilju ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim upitom i biće upotrebljeni isključivo u te svrhe.

Nećemo deliti Vaše podatke sa drugim stranama, osim nadležnim državnim organima, ukoliko je to naša zakonska obaveza, I to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

Dužni smo da vas upoznamo sa pravima koja Vam po Zakonu pripadaju:

  • pravo da budete obavešteni o prikupljanju Vaših ličnih podataka,
  • pravo pristupa Vašim ličnim podacima kooje obrađujemo,
  • pravo da zahtevate kopiju podataka koji se odnose na Vas

Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate u sledećim slučajevima:

  • svrha obrade nije jasno određena;
  • svrha obrade je izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
  • svrha obrade je ostvarena;
  • način obrade podataka nije dozvoljen;
  • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
  • podatak je netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
  • podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

zrenjaninjezedan.com preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da zrenjaninjezedan.com može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

(Visited 56 times, 1 visits today)